Regulamin konkursu #ZbadajNerki

Regulamin Konkursu w ramach akcji #ZbadajNerki

(„Regulamin”)

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanego w ramach akcji #ZbadajNerki („Konkurs”), a także prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
  • Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisów Facebook i Instagram na stronie „Otwórz Serce Na Nerki pod adresem: https://www.instagram.com/sercenanerki/ oraz „https://www.facebook.com/Sercenanerki” (dalej: „Strona”).
  • Organizatorem Konkursu jest Fleishman Hillard Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa („Organizator Konkursu”), przy wsparciu finansowym – AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa („Sponsor”).
  • Organizator Konkursu wyznacza Radę Konkursową, składającą się z 3 (trzech) pracowników Organizatora Konkursu i realizującą obowiązki Organizatora Konkursu określone w Regulaminie.
  • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2094 z późn. zm.).
  • Celem Konkursu jest zaangażowanie użytkowników serwisów Facebook i Instagram w kampanię informacyjną promującą zdrowy styl życia.

Konkurs trwa od 22.09.2023 roku od godz. 10:00 do 31.10.2023 roku do godziny 23:59 („Czas Trwania Konkursu”).

 • Regulamin Konkursu jest opublikowany na stronie internetowej otworzsercenanerki.pl
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów społecznościowych Facebook i Instagram. Serwisy Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora Konkursu, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook czy Instagram. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora Konkursuwobec Uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

 

 1. Zasady i przebieg Konkursu oraz wyłaniania zwycięzców
  • Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które udostępnią zdjęcie z kartką z napisem #ZbadajNerki oraz umieszczą w opisie zdjęcia hasło „#ZbadajNerki” („Uczestnicy”). Uczestnik powinien posiadać konto w serwisie Facebook lub Instagram. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie najpóźniej w dniu przystąpienia do udziału w Konkursie.
  • W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Sponsora ani Organizatora Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
  • Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście, tj. nie jest dopuszczalne tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.
  • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może prosić Uczestnika o złożenie odpowiednich oświadczeń w formie pisemnej, podanie określonych danych lub przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub odmowa uczynienia zadość prośbie Organizatora Konkursu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.
  • Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Materiałach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich lub zawierają wizerunek osób trzecich.
  • Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie.
  • Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. opublikowanie Materiału na swoim profilu z oznaczeniem #ZbadajNerki, stanowi akceptację Regulaminu przez Uczestnika.
  • Uczestnik może opublikować maksymalnie jeden Materiał. W przypadku opublikowania przez Uczestnika więcej niż jednego Materiału, udział w Konkursie bierze tylko pierwszy z opublikowanych Materiałów, natomiast pozostałe (opublikowane później) są wykluczone z udziału w Konkursie.
  • Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu na swoim profilu zdjęcia z kartką z napisem #ZbadajNerki oraz umieszczeniem w opisie zdjęcia hasła „#ZbadajNerki” w Czasie Trwania Konkursu.
  • Materiał nie może zawierać wizerunków osób trzecich.
  • Spośród Materiałów opublikowanych przez Uczestników, w Czasie Trwania Konkursu, spełniających warunki Regulaminu, Rada Konkursowa wybiera 20 (dwadzieścia) Materiałów, których autorzy są uprawnieni do otrzymania nagrody („Zwycięzcy”). Rada Konkursowa stosuje następujące kryteria oceny zgłoszonych Materiałów: innowacyjność, kreatywność, zgodność nadesłanej pracy z tematem Konkursu, atrakcyjność i staranność Zgłoszenia. Decyzja Rady Konkursowej o wyłonieniu Zwycięzców jest ostateczna.
  • Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 03.11.2023 roku na Facebooki i Instagramie kampanii społecznej Otwórz Serce Na Nerki. Rada Konkursowa powiadomi Zwycięzców o przyznaniu nagrody w drodze wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem serwisu Facebook lub Instagram.
  • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania Materiałów niezgodnych z regulaminem serwisów Faceboook i Instagram lub jego funkcjonalnościami lub niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu lub uniemożliwiających dokonanie oceny lub zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralne lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub nieodnoszące się do tematyki Konkursu lub w przypadku zgłoszenia wobec Sponsora lub Organizatora Konkursu roszczeń związanych z Materiałem przez osoby trzecie.
  • Organizator Konkursu ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania nagród jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużyć lub działań sprzecznych z celem i zasadami Konkursu, w szczególności w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik, nie ukończył 18 roku życia lub w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Materiał nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności, gdy Uczestnik nie posiada praw do Materiału, w zakresie niezbędnym dla udziału w Konkursie lub w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik korzystał z narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu lub prowadził działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników.

 

 1. Nagrody
  • Nagrodami w Konkursie są vouchery na badania diagnostyczne – ePakiet Nerkowy: mocz badanie ogólne, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR).
  • W terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania wiadomości od Rady Konkursowej o uzyskaniu prawa do nagrody, Zwycięzca powinien przesłać do Rady Konkursowej na adres e-mail: aleksandra.glowacka@fleishmaneurope.com, dane niezbędne do wysłania nagrody i uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • W przypadku, gdy Zwycięzca nie prześle Radzie Konkursowej w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania wiadomości od Rady Konkursowej o uzyskaniu prawa do nagrody, danych niezbędnych do wysłania nagrody i uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub nie spełnia innych warunków Regulaminu lub nie odbiera wysłanej mu nagrody na podany przez niego adres, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
  • W przypadku utraty prawa do nagrody przez Zwycięzcę, Rada Konkursowa może przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi lub zrezygnować z przyznania danej nagrody.
  • Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców pod wskazany przez nich adres e-mail, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania tych niezbędnych danych.
  • Brak odbioru nagrody, nieprzekazanie w terminie na wskazany adres danych niezbędnych, przekazanie błędnego adresu korespondencyjnego lub naruszenie innych warunków Regulaminu, skutkuje utratą prawa do nagrody przez Zwycięzcę.
  • Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
  • Nie dopuszcza się możliwości przenoszenia prawa do nagrody przez Zwycięzcę na inną osobę.
  • W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nagród uzyskanych w Konkursie, Zwycięzca uzyska dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej. Zwycięzca nieodwołalnie zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Płatnikiem podatku jest Organizator Konkursu.

 

 1. Reklamacje
  • Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników pocztą elektroniczną na adres Organizatora Konkursu: glowacka@fleishmaneurope.com, w Czasie Trwania Konkursu oraz w terminie 14 (czternaście) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
  • Reklamacja powinna zawierać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail), jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  • Skutecznie wniesione reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora Konkursu w terminie 14 (czternaście) dni od dnia ich otrzymania.
  • Wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

 

 1. Prawa autorskie i inne prawa do Materiałów
  • Publikując Materiał, Uczestnik potwierdza, że:
   • jest wyłącznym autorem Materiału;
   • Materiał nie narusza w żaden sposób przepisów prawa ani praw osób trzecich;
   • w zakresie, w jakim Materia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, że przysługują mu do tego utworu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Materiałów jak również, że zgłoszenie jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich, z wyłączeniem licencji udzielonej na rzecz serwisów Facebook i Instagram z chwilą publikacji Materiału w tym serwisie,
   • ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń,
   • zobowiązuje się również zwolnić Organizatora Konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
  • Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora Konkursu zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych do wizerunku.
  • Z chwilą publikacji Materiału Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu:
   • nieodpłatnej, niewyłącznej licencji (z prawem udzielania sublicencji) oraz nieodpłatnego zezwolenia i zgody na korzystanie i rozporządzanie Materiałem, według uznania Organizatora Konkursu, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych poniżej
   • upoważnienia wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Materiałów ,

bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 (pięć) lat od opublikowania Materiału przez Uczestnika na wszelkich znanych w chwili opublikowania Materiału polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
 2. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
 3. c) w zakresie rozpowszechniania Materiału, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) – publicznego wykonania, wystawienia, odtworzenia, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania pracy konkursowej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie lub Intranecie;
 4. d) wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, Intranecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji lub reklam;
  e) wprowadzanie Materiału w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Materiału w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia.
 • Korzystanie z Materiału na polach eksploatacji określonych w ust.5.3 powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.
 • Organizatorowi Konkursuprzysługuje prawo do rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu autora, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 • Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Materiałach, według uznania Organizatora Konkursu, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechniania opracowań (prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Materiału).
 • Organizator Konkursu ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania oraz udzielania sublicencji.
 • Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Materiału, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 • Z chwilą publikacji Materiału Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w Materiale w zakresie tożsamym z udzieloną Organizatorowi Konkursu licencją, zgodnie z pkt. 5.3 Regulaminu powyżej.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników
  • Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora Konkursu, który jest administratorem danych osobowych – Fleishman Hillard Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, jedynie w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz działaniach komunikacyjnych związanych z Konkursem.
  • Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu będzie się odbywało zgodnie z obowiązującym przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
  • Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmować będzie następujący zakres tych danych: identyfikatory, którymi posługuje się w portalu społecznościowym, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs, wizerunek utrwalony w Materiałach; w przypadku Zwycięzców również – adres, na który ma być wysłana nagroda rzeczowa, oraz dane niezbędne na potrzeby  dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu zryczałtowanego podatku od nagród (PESEL, adres stałego zamieszkania); w przypadku złożenia reklamacji na warunkach opisanych w Regulaminie również imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  • Dane osobowe Uczestnika podawane w Konkursie będą przetwarzane:
   • W celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Konkursie, w tym w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania nagród (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, w którym Uczestnik bierze udział zgodnie z Regulaminem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • Dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • W przypadku Zwycięzców – dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w związku z organizacją Konkursu (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: Organizator Konkursu, tj. FleishmanHillard Sp. z o.o., podmioty świadczące usługi informatyczne i kurierskie oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem właściwe organy administracji państwowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez Czas Trwania Konkursu oraz okres konieczny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości – w odniesieniu do danych osobowych Zwycięzców.
  • Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości udziału w Konkursie lub pozbawieniem prawa do nagrody.
  • Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
   • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania;
   • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
   • prawa do przeniesienia danych osobowych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów.
  • Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, należy kontaktować się na adres poczty elektronicznej: senger@fleishmaneurope.com. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
  • Dane osobowe w Konkursie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, bądź nieaktualne dane osobowe (w tym adres e-mail) w szczególności za taką ich modyfikację, która uniemożliwia, bez poniesienia przez Organizatora Konkursu nadmiernych kosztów, czasu lub działań, ustalenie Uczestnika lub przekazanie nagrody.
  • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może ewentualnie znajdować się w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu. Skrócone opisy zasad przeprowadzenia Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną posiadają wyłącznie przepisy Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
  • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie dla Uczestników i może obejmować tylko postanowienia związane z przebiegiem Konkursu. Ponadto, zmiana Regulaminu może wynikać z okoliczności, które przy zachowaniu należytej staranności nie były możliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania i które leżą po stronie Organizatora Konkursu. Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany pod ogłoszeniem konkursowym.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
  • Spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI